LATVIJAS
IEPAKOJUMA
SERTIFIKĀCIJAS
CENTRS
Pakalpojumi
Apmācības
Atzinums
Audits
Uzskaite

Uzņēmuma Inspicēšanas audita nodaļa ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā kā inspicēšanas institūcija.

Akreditācija apliecina, ka Inspicēšanas audita nodaļa (I-329) ir kompetenta veikt inspicēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2013 un MK noteikumiem šādās reglamentētajās jomās:
  • izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas pārskata audits;
  • videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārskata audits;
  • koģenerācijas elektrostacijas pārdotās lietderīgās siltumenerģijas gada pārskata audits;
  • elektrostacijas, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata audits.
 
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu par audita norisi un izmaksām!

Kontaktpersona: Sandra Dzelzs, Inspicēšanas audita nodaļas vadītāja, tālr. 2 925 6871, [email protected].